ENDEES
VOXEMA
Hem
Varför digitalt?
Produkter
Användningsområden
Beställa
Service/support
Om Voxema/kontakt
Beställa från Voxema · Köpvillkor · Söka hjälpmedel · Leverans

Söka hjälpmedel


\"Hjälpmedelscentralen…\"  
Som hjälpmedel, vilket den digitala röstförstärkaren från Voxema är, har vi kontaktat och konsulterat Hjälpmedelsinstitutet för att på rätt sätt nå ut till landets hjälpmedelcentraler så att de kan tillhandahålla dessa. Det är respektive landsting som i dag avgör vilka hjälpmedel som kan och skall erbjudas patienten.

Du kan ansöka om hjälpmedel genom en förskrivare inom kommun och landsting. Tag kontakt med din närmsta vårdgivare eller vårdcentral så kan de hjälpa dig. Vad gäller digital röstförstärkare skall i regel en logoped föreskriva hjälpmedlet och numera oftast tillsammans med en läkare.
Du får då kostnadsfritt hjälpmedlet under kortare eller längre tid.

Har du blivit behandlad för rösten och dessutom har någon form av intyg kring ditt röstproblem så underlättar detta möjligheten att snabbt få en digital röstförstäkare föreskriven.


Vad säger lagen?
\"paragraf\"  
Regler och sortiment för hjälpmedel kan variera över landets hjälpmedelscentraler. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)är sjukvårdshuvudmännen skyldiga att erbjuda habilitering, rehabilitering och hjälpmedel. Varje sjukvårdshuvudman har rätt att tolka och komplettera lagtexten.

En annan lag är Arbetsmiljölagen. Enligt Arbetsmiljölagen (AML) har arbetsgivaren ansvaret för att förebygga att anställda inte utsätts för risker som kan leda till ohälsa.
Men även den anställde har ett ansvar att själv skydda sig och att medverka i arbetsplatsens förebyggande arbete.

Max 40 decibel - annars arbetsmiljöproblem
\"paragraf\"  
På arbetsplatser där det finns behov av att kunna föra samtal obesvärat skall den maximala ljudnivån inte överstiga 40 decibel (AFS 1992:10 sid 14). Överstiger det denna gräns bör en diskussion tas upp med arbetsgivaren om arbetsplatsen.

Arbetsgivaren har ett formellt ansvar för att vidta ”alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall” (AML 3 kap 2 §) och att arbetstagaren har kunskaper om hur denne skall utföra sitt arbete utan att skadas (AML 3 kap
3 §).

Ansvaret och befogenheter ligger utlagda på olika nivåer i
organisationen. Genom delegationsordningen synliggör man vem som har uppgiften att företräda arbetsgivaren.

Krockar lagarna?
Nej, lagtexten är tydlig. Om du har problem med rösten som uppstått på din arbetsplats så är det arbetsgivaren, tillsammans med dig, som skall ordna så att situationen blir bättre. Om en logoped dessutom tydligt uttryckt att du har behov av en röstförstärkare så skall det också införskaffas en sådan via arbetsgivaren eller företagshälsovården.

Om ditt röstproblem mer är att härröra till din fritid så kommer kravet att landa på sjukvårdshuvudmannen.

Hur gör man?
\"Frågetecken\"  
När man som anställd upplever problem skall man vända dig till din närmaste arbetsledare. Dessutom skall det finnas tillgång till experter/företagshälsovård att rådfråga. Vad som behöver göras skall beslutas i samförstånd mellan den anställde och arbetsgivaren. Ett intyg från logoped påskyndar givetvis beslutsgången.

Det är dock värt att notera att ”Arbetsförhållandena skall anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete” (AML 2 kap 1 §).

Söka om arbetshjälpmedel hos Försäkringskassan
\"Försäkringskassan\"  
Försäkringskassan kan ge bidrag till dig för att köpa arbetshjälpmedel till en anställd som:

- Har en funktionsnedsättning som gör det svårt att klara arbetet och behöver ett arbetshjälpmedel i förebyggande syfte
- Har drabbats av en långvarig sjukdom och behöver rehabilitering för att kunna återgå till arbete

Som arbetsgivare får man bidraget för att anpassa arbetsplatsen efter den anställdas behov. Arbetsgivaren kan inte söka bidrag för hjälpmedel eller anpassning som normalt behövs i verksamheten.

Då arbetsgivaren ansöker om bidrag görs ett avdrag med 10 000 kronor från kostnaden. Där°©efter får arbetsgivaren ett bidrag för hälften av den återstående kostnaden, max 50 000 kronor.

Även den anställda kan söka bidrag till arbetshjälpmedel från Försäkringskassan. Arbetshjälpmedlet följer då individen.

Blankett 7545 skall användas. Observera att ansökan ska skickas till Försäkringskassan före inköpet. Med ansökan skall alltid ett läkarintyg/intyg från logoped bifogas som visar vilken funktionsnedsättning du har och som gör att du behöver arbetshjälpmedel.Det är till sist handläggare på Försäkringskassan i Karlshamn som avgör beslutet. Avgörande är hur stor hjälp individen har av en digital röstförstärkare.

Enligt Försäkringskassan är man som myndighet generös med arbetshjälpmedel som gäller arbetsplatsen och arbetsmiljön.

Generellt sätt ska det göras en bedömning om den anställde behöver hjälpmedlet för att klara av att utföra sitt arbete.

Om arbetsgivaren säger nej till ett arbetshjälpmedel för att klara sitt arbete på ett bra sätt skall man lägga in en ansökan till Försäkringskassan. Omvänt om Försäkringskassan säger nej till hjälpmedel så är det med hänvisning till att arbetsgivaren skall betala ett hjäpmedel. Ny förordning från 1/12 2012 lägger ett större ansvar på arbetsgivaren att ordna arbetsmiljön just avseende röstergonomi. Om arbetsgivaren fortsätter säga nej till arbetshjälpmedel bör kontakt tas med skyddsombud, facklig organisation med flera.Solarit AB tar över Voxema 2018-02-09

Rösten i skolan. Rummets påverkan på rösthälsan - … 2018-02-09

65 till 80 procent av alla patienter hos logopeder… 2017-12-03

Senaste Nytt
Visa fler>>


Beställ / webshop